Első szabványossági felülvizsgálat

Első felülvizsgálat elvégzését az MSZ HD 60364 szabvány kötelezően írja elő minden új elektromos berendezés szerelése után. Az első elle nőrzést kell elvégezni minden villamos berendezés üzembe helyezése előtt, vagy akár meglév ő elektromos berendezés, hálózat bővítése, vagy módosítása után. A villamos berendez ést addig használatba venni, átadni nem lehet, míg az első felülvizsgálat által készült dok umentáció el nem készül.

A villamos berendezések első vizsgálata

azt kívánja megállapítani, hogy a villamos kivitelezés a vonatkozó szabványok szerint lett sze relve. A beépített villamos anyagok és szerkezetek a szabványosan, megfelelően lettek kivá lasztva. Valamint célműszerrel végrehajtott mérésekből, és annak elemzéséből áll. Ezek alapján készül el a minősítő irat az első ellenőrzésről.

villamos berendezések első vizsgálata Első felülvizsgálat elvégzését az MSZ HD 60364 szabvány

Az első felülvizsgálat alkalmával, nem rögzíthet hi bát a felülvizsgáló. Ha mégis előfordul, a hibát ki kell javítani és a vizsgálat csak ezután f olytatódhat. Az első ellenőrzésről készült minősítő irat mindig hibátlan és minden megfelelő. Csak akkor adható ki a minősítő irat ha az elkészült villamos berendezés makulátlan és teljes mértében megfelel a vonatkozó előírásoknak.

 • Az első felülvizsgálatot csak szakképzett, feljogos ított felülvizsgáló végezheti.
 • A felülvizsgálathoz minden fontos iratot és informá ciót át kell adni.
 • Az ellenőrzés eredményei annak bizonyítására, hogy az MSZ HD 60364 szabványnak maradéktalanul, maximálisan megfelel minden villamo s berendezés.
 • Az első felülvizsgálatot mindig el kell végezni, mi nden villamos berendezés szerelése után, még használatba vétel előtt.
 • Az ellenőrzést tűzvédelmi szempontok alapján is meg tekintéssel ellenőrizni kell. Pl: az esetleges tűz tovább terjedésére tettek e intézkedé st, tűzgátló falak, szerkezetek, hőhatás elleni védelem.
 • Feszültség és áramerősség szempontjából a vezetékek és kábelek jól lettek kiválasztva.
 • A különböző védelmi berendezések használhatósági el lenőrzése.
 • Az előírt kapcsoló és leválasztó berendezések fel vannak e szerelve, és ha vannak akkor azok megfelelő helyre lettek szerelve.

Az első felülvizsgálat mindig csak feszültségmentes állapotban kezdődhet, szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és meg kell győződni:

 • Az elektromos berendezések jól ki lettek választva, szerelésük megfelelő.
 • A védelmi berendezések meg vannak szerelve, és jó é rtére vannak állítva.
 • Az áramütés elleni mód van, és az megfelelő.
 • A védővezetők és EPH vezetők szerelése megtörtént, azok jó helyre vannak csatlakoztatva.
 • Az áramkörök beazonosítása lekövethető.
 • A figyelmeztető piktogramok és feliratok felragaszt ása megtörtént.

A szemrevételezés után, ha mindent szabványosnak és biztonságosnak látunk, nem merült fel probléma, amit esetleg javítani kéne, elkezdhetjük a műszeres méréseket, amihez esetleg már fel kell kapcsolni az új hálózatot.

 • védővezetők folytonosságának mérése
 • a kábelek, áramkörök szigetelési ellenállás mérése.
 • hurokellenállás mérése.
 • földelők földelési ellenállás mérése.

 

Elégedett Partnereim